سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

رضا شیخ – عضو هیت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود صارمی – عضو هیت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

فرهنگ؛نگرش؛سلیقه؛نوع مصرف و توقعات و نیازهای افراد در تعامل با یکدیگر تحت تاثیر قرار گرفته وتغییر می نمایند.در این راستا هر سیستمی برای بقاء خود نیازمندبرنامه ریزی جهت انطباق و سازگاری با تغییرات می باشد.بمنظوربرآورده نمودن نیازهای جدید؛ سازمانها و صنایعی دوام خواهند آورد که ضمن شناسائی توقعات ونیازهای جدید بتوانندآنها را در برنامه ریزی استراتژیک خودلحاظ نمایند. طراحی یکی از قدیمی ترین کارهای بشربوده و بصورت شهودی و بعنوان یک هنر در نظر گرفته می شد. در این فرآیند تصادفی طراحی، ممکن است راهحلهای خلاقی نیز ارائه گردد اما این راهحلها استثناء بوده ومشمول قانون کلی نمی باشند. متاسفانه بسیاری از نوابغ نیز قادر نیستند تواناییهای طبیعی خود را با کلمات بیان و به نسلهای جوانتر منتقل نمایند.در زمینه نظام مند نمودن فرآیند طراحی کارهای زیادی انجام شده است. تکنیک چک لیست ؛ تکنیک شکل شناسی؛ تکنیک جستجوی خواص؛ تکنیک طوفان فکری از جمله روشهایی هستند که می توانند به فرآیند طراحی کمک نمایند.اولین تحقیق سیستماتیک در زمینه طراحی مهندسی در سال ۱۸۵۰ در آلمان انجام گرفت.اهداف تمامی تکنیک و مکاتب طراحی همانند تکنیک تریز ۱ ،طراحی مقاوم ۲ ،مکتب دبلیو-دی-کا ۳ مکتب لاسینگ ۴، و تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات همگی ارضاء نیاز مشتریان به بهترین روش ممکن بوده است.در تدوین استراتژی وتعریف اهداف شرکت طراح بایستی قادر باشد تا نیاز مشتریان را در قالب ابزار و اهداف عملیاتی بیان نماید.در این مقاله ابتدا به بررسی تکنیکهای طراحی پرداخته ومزایا و معایب آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. سپس راهکارهای عملیاتی کردن استراتژی تدوین شده توسط تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات بیان شده است.