سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیداصغر ابن الرسول – استادیار مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی باقرزاده نیری – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی شعبانی سیچانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در دهه اخیر با افزایش توجه به مسائلی چون رقابت جهانی، تاثیر امور تیمی در موفقیت سازمان اهمیت ارتباط بامشتری و تامین کننده، تنوع مشتری و پیامد آن تنوه محصول، ارزش نواوری و اطلاعات، نیاز به رویکرد بهبود مستمر در استراتژی و رقابت مشاهده می شود. سازمان ها جهت ارتقا مزیت رقابتی خود نیاز به یک سیستم اندازه گیری عملکرد برای تحقق استراتژی هایشان دارند. سیستم اندازه گیری عملکرد بایستی استراتژی، مفروضات استراتژی و عملکرد کلیه اجزا سازمان را لحظه به لحظهتحت کنترل و نظارت داشته و بهترین و مناسب ترین سیستم با ویژگی های سازمان و استراتژی آنباشد. موسسات و مراکز آموزش عالی بعنوان مراکز اموزشی و پژوهشی در رسیدن بهاهداف عالیه در جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و انجام وظایف اساسی محوله، نیاز به یک سیستم اندازه گیری عملکرد جهت تحقق استراتژی ها برای ارتقابهره وری دارند. در این پژوهش مدل مفهومی خانه استراتژیبا زیر ساخت رهبری و تفکر استراتژیک و جزء اصلی آن، روش ارزیابی متوازن بعنوان یک سیستم جامع اندازه گیری عملکرد، ابزاری جامع جهت برقراری ارتباط موثر و مستمر در سازمان و یک سیستم جامع مدیریت استراتژیک، نقشه استراتژیک بعنوان دو ستون آن و در سقف آن پنج اصل رسیدن به یک سازمان استراتژی محور، معرفی شده و برای مراکز آموزشی و پژوهشی با محوریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر توسعه داده شده است.