سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرزان مجیدفر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پزشکی –دکترای پزشکی/کارشن
فرشید مجیدفر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع برق و الکترونیک- مهندس الکترونیک
محمد تفضلی شادپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پزشکی – عضو هیئت علمی (استا

چکیده:

استخراج سطوح مختلف ویژگی های تکنولوژی( مورفولوژی) پتنت ها در طبقه بندی طبیعی آنها ، پیش بینی تکنولوژی های جدید و اکتشاف دانش در پایگاه های داده ای کاربرد دارد.در این مقاله ما یک سیستم نرم افزاری داده کاوی مبتنی بر شبکه های عصبی ۱ARTرا که به منظور استخراج ویژگیهای تکنولوژی اختراعات ثبت شدهطراحی و توسعه داده ایم ، ارائه می نماییم . شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر تئوری تشدید وفقی ( ۱ART) بر این اساس است که الگوریتم آن تلاش می کند الگوهای باینری ورودی را با یکی از کلاسهای موجود (خروجی)تطبیق دهد و در صورت عدم تطابق یک کلاس جدید ایجاد می کند . نرم افزار گفته شده طی ۴ مرحله عمل می نماید . اول ، فهرستی از واژگان کلیدی پتنت های جمع آوری شده در یک زمینه خاص تکنولوژیک از یک پایگاه
داده ای با استفاده از روشهای پیش پردازش متنی توسط نرم افزار ایجاد می گردد. دوم ، واژگان کلیدی توسط یک متخصص گروه بندی اولیه می شوند. سوم ، نرم افزار با پردازش پتنتها ترکیبات مختلف واژگان کلیدی در هر گروه واژگان را در هر پتنت مشخص می نماید. چهارم ، ترکیبات مختلف واژگان در هر پتنت که متعلق به یکگروه هستند به عنوان ورودی های یک شبکه ۱ART به کار گرفته می شوند و نهایتا خروجیهای هر یک ازشبکه ها پس از اتمام آموزش ، تعداد خوشه ها و خوشه بندی ترکیبات مختلف واژگان کلیدی را در هر گروه از واژگان ها مشخص می نمایدو بدین ترتیب سطوح مختلف هر گروه واژگان (ویژگی تکنولوژی) استخراج می گردد برای ارزیابی سیستم نرم افزاری ، پتنت های مرتبط با تکنولوژی تله رادیولوژی از پایگاه داده USPTOجمع
آوری شدند و طی چهار مر حله گفته شده پردازش گردیدند و بر اساس خروجیهای شبکه های عصبی سطوح مختلف ویژگیهای این تکنولوژی استخراج گردیدو در مورد آن بحث شد.