سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین محسنی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی میرزائی – شرکت ایران ترانسفو زنجان ایران
مهرداد حمله بر – شرکت ایران ترانسفو زنجان

چکیده:

ترانسفورماتورهای جریان بـالا در صـنعت بـرای تحقیقـات و آزمــایش تجهیــزات شــبکه، بــرای تغذیــه کــوره هــای قــوس الکتریکی و یکسو کننده ها به منظور ایجاد جریانهـای زیـاد ، به کار می روند . کاهش تلفات در این نـوع ترانسـفورماتورها دارای اهمیت زیـاد مـی باشـد . تعـداد سـازندگان ایـن نـوع در دنیا کم و قیمت آنها نسبتا ترانسفورماتورهاً زیاد است . با توجه به وجود سخت افزارساخت در کشور ، با هدف بومی سازی فناوری ساخت این نوع ترانسفورماتورها و در نهایت ساخت ترانسفورماتور جریـان بـالا تـا ۱۳۰ کیلـو آمپـر بـرای آزمایش جریان اتصال کوتاه دینامیکی تجهیزات صـنعت بـرق کشور، با همکاری شرکت توانیر و شـرکت ایـران ترانسـفو و دانشـــکده بـــرق و کـــامپیوتر دانشـــگاه تهـــران، دو نمونـــه ترانسفورماتور جریان بالا سا خته و آزمایش گردید . نتیجه این فعالیت پژوهشی در این مقاله گزارش شده است .