سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا دهنوی – پژوهشگاه نیرو ایران
ساسان حیدری – پژوهشگاه نیرو ایران
آرش صادق زاده – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

وجود بارهای صنعتی بزرگ در شبکه های توزیع سبب ایجـاد اغتشاش در ولتاژ، کاهش ضریب توان بار، عدم تعادل بـار در سه فاز و … می شود که کاهش توان تحویلی به مصرف کننـده را در پی خواهد داشت و موجب آسیب رسیدن به تجهیـزات مصرف کنندگان می شود . علاوه بر این ضـریب تـوان پـائین و نامتعادلی بار سبب کاهش ظرفیـت شـبکه، افـزایش تلفـات و نامتقارنی ولتاژ خواهد شد . به منظور جبران سازی سریع بار به نحوی که اثرات لحظه ای بارهای بزرگ از جمله فلیکر حـذف گردند و در کنار آن علاوه بر تصحیح ضریب تـوان و متعـادل سازی بار، اندازه ولتاژ نیز بهبود یابد . یکی از بهترین راه حلهـا نصب ۱ SVC در محل مصرف کننده می باشد . سیستم ساخته شده موضوع مقاله، یک جبران کننـده اسـتاتیک توان راکتیو (SVC) از نوع ۲ TCR است . ظرفیـت ایـن جبـران کننده ±۱ مگاوار بوده و به شـینه ۲۰ kV متصـل شـده اسـت .
فیلترهای جریـان مـوازی سـبب حـذف هارمونیکهـایTCRمی شـوند . سیسـتم کنتـرل و سیسـتم مونیتورینـگ توسـط دو کامپیوتر مستقل پیـاده سـازی گردیـده و سیسـتم مونیتورینـگعلاوه بر نمایش ولتاژهـا و جریانهـای قسـمتهای مختلـف در راه اندازی و توقف سیستم مورد استفاده قرار می گیرد . ولتـاژ و توان این سیستم بگونـه ای انتخـاب شـده اسـت کـه قابلیـتاستفاده از ا ین سیستم در پستهای پاساژ ۲۰ kV شـبکه توزیـع ( که تعداد آنها زیاد است ) وجود دارد . همچنـین ایـن سیسـتم قابل نصب در فیدر تغذیه کننده کارخانـه هـای صـنعتی دارای اثرات مخرب روی ولتاژ میباشد ( هـم در شـینه ۲۰ kV و هـم .(۶/۶ kV بطور مستقیم در شینه این سیستم برای اولین بار در داخل کشور ساخته شده اسـت . هزینه تمام شدة آن حدوداً نصف هزینـه خریـد نمونـه مشـابه خارجی است ( بدون در نظر گرفتن هزینه های حمل و نصب ) و بیش از ۹۵ درصد قسمتهای سیستم ساخت داخل می باشد .