سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرج تابعی – گروه فیزیک و مهند سی پز شکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت
محمدایمان فخفوری – کارشناس مهندسی پزشکی بالینی

چکیده:

مطالعه نحوه توزیع ا نرژی صوتی ارسال شده به بدن توسط سیستمهای سونوگرافی,میتوا ند اطلاعات مفیدی جهت ارزیابی کیفیت تصویر در زمینه های منابع تصاویر کاذب و نویز, انتخاب بهینه توان خروجی ترا نسدیوسر, میزان دقت در کانونی شدن پرتو و در نهایت کاهش دز بیمار ارا ئه نماید. در تحقیق حاضر فانتومی جهت ارزیابی شکل پرتو در سیستم های تصویر برداری سو نو گرافیB اسکن طراحی و ساخته شد و در نهایت جهت مطالعه نحوه توزیع ا نرژی صوتی در تعدادی از سیستم های سونو گرافی مورد استفاده قرار گرفت. در داخل محفظه ا ی از جنس پلکسی گلس به ا بعاد ۲۱/۵×۱۰×۶/۵ سا نتی متر و به ضخامت ٤ میلی متر تعدا د ٢٧ عدد میله ا ستنلس ا ستیل ارتودو نسی به طول ٩٥ و ضخامت۰/۷۵ میلی متر بصورت آرایه دو بعدی قرار گرفته و داخل محفظه از محلول معادل بافت پر گردید. توسط سیستم تصویر برداری سونوگرافیA ا سکن, دو میله به فاصله ٢٠ میلی متر در اعماق مختلف فانتوم و در هر عمق ٥ بار تحت ا ندازه گیری فاصله قرار گرفت و متوسط سر عت صوت در مایع درون فانتوم۳/۸±۱۵۳۹ متر بر ثانیه بر آورد گردید. تعداد هشت سیستم سونو گرا فی با اخذ اسکن عمودی از آرایه میله های جسم آزمایشی از نقطه نظر مو قعیت و شدت پرتو های کناری و فاصله کانونی ترا نسدیوسر مورد بررسی قرار گرفت. در سیستم های مورد بر رسی شدت پرتوهای کناری در٦٠ % توان خروجی بیشینه دستگاه در محدوده ٥ الی ٢٠ در صد شدت پرتو های اصلی بر آورد گردید. فاصله کانونی در دو عمق کوتاه و متوسط ا ندازه گیری و در مقام مقایسه با مقدار ا سمی دستگاه ‚ مقدار متوسط خطا در دو عمق کوتاه و متوسط بتر تیب معادل۴/۵و۵/۲ در صد بر آورد گردید.