سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شاهین مجتبایی طباطبایی – شرکت تعمیر و نگهداری تاسیسات انتقال نیرو برق خراسان
سیدعلی رزاقی – شرکت تعمیر و نگهداری تاسیسات انتقال نیرو برق خراسان

چکیده:

با توجه به حساسیت و نیاز به دقت در اندازه گیریهای مصرف مشترکین بزرگ و با توجه به اینکه اغلب این مشترکین از چندین خط مختلف انتقال نیرو تغذیه می شوند، ضروری به نظر می رسد جهت ارائه برداشتی دقیق و مناسب از مصرف کلی این مشترکین سیستمی طراحی شود تا ضمن ثبت و ذخیره سازی مصرف هر یک از ورودی ها، بتوان با جمع کردن مقادیر ثبت شده، شمای کلی مصرف مشترک را در مدت مشخص تعیین کرد . تنها در این صورت است که میتوان محاسبات مربوط به مصرف در ناحیه دیمند (Demand) را بطور صحیح و دقیق انجام داد . زیرا در غیر اینصورت نمی توان بر اساس اطلاعات ماگزیمم دیمند هر خط به طور جداگانه، تحلیلی دقیق از ماگزیمم دیمند مصرف کلی به دست آورد .
از این رو سیستمی طراحی کردیم تا علاوه بر مونیتورینگ کامل مصرف های مشترک مورد نظر، بتواند مصرف کلی آن را نیز به صورت نمودار و همینطور اطلاعاتی عددی در اختیار قرار دهد .
کلیه ورودی این سیستم از مادر بورد صنعتی جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از کنتورها استفاده می کند . نرم افزارموردنیازبه زبان برنامه نویسی Visual C++ نوشته شده که شامل یک نرم افزار برداشت اطلاعات می باشد که تحتسیستم عامل DOSعمل می کند .
اجرا می شود و نرم افزار دوم مربوط به نمایش اطلاعات برداشت شده است که تحت سیستم عامل Windows عمل میکند. این سیستم جهت برداشت از کنتورهای Schlumberger مدل A12 E طراحی شده است و از پالس های خروجی این کنتور جهت تعیین میزان بار استفاده می کند . اما با اعمال کمی تغییرات، قابل استفاده برای کلیة کنتورهای دیجیتال با پالس خروجی می باشد