سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسف حجت – استادیار مکانیک (ساخت و تولید) دانشگاه تربیت مدرس
مهدی مدبری فر – دانشجوی دکتری مکانیک (ساخت و تولید) دانشگاه تربیت مدرس
امیر عبداله – دانشیار مکانیک (ساخت و تولید) دانشگاه امیرکبیر
محمد دادخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک (ساخت و تولید) دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یک دستگاه برای جابجایی و انتقال پودر بر اساس میدانهای الکتریکی در حال تغییر طراحی و ساخت می شود. با اعمال سیگنالهای سه فاز بالانس شده از ۱۰۰ تا ۶۵۰ ولت به یکسری الکترودهای موازی مستقر روی یک پانل، ذرات پودر قرار گرفته روی فیلم عایق چسبیده برروی الکترودها بار دار می شوند؛ و با حرکت میدان الکتریکی جابجا می شوند. این روش جدید جابجایی ذرات قابلیت دسته بندی؛ موقعیت دهی دقیق و کنترل دقیق حجم ذرات جابجا شده پودر را دارد. همچنین تاثیر پارامترهای فرآیند شامل فرکانس، فاصله الکترودها، عرض الکترود و شکل سیگنالهای اعمالی به الکترودها بر سرعت متوسط خطی ذرات پودر آهن با ولتاژ ۶۵۰ ولت بصورت تجربی-آماری مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش تاثیر پارامترها و تعامل آنها در نظر گرفته می شود و معادله رگرسیون نیز استخراج می شود. طراحی فاکتوریل کامل برای انجام آزمایشات در نظر گرفته شده است.