سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر سعادت – شرکت برق منطقه ای اصفهان ، شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان ایران
سیدرضا حسینی – شرکت برق منطقه ای اصفهان
محبوبه مدنی – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

در نیروگاهها جهت اندازه گیری فواصل بحرانی و حسـاس تـوربین نظیـر diff.exp , rotor Pos و eccentri از روش پل اندازه گیری استفاده مـی شـود . کـه از حساسـیت خاصـی برخوردار بوده و جهت تنظیم هر لوپ اندازه گیری لازم است کل ل وپ همزمان و یکجا تنظیم گردد که با توجه بـه شـرایط کاری واحدهای نیروگاه امری غیر ممکن است . همچنین ایـن سیستم ها از حساسـیت پـایینی برخـوردار بـوده و دائمـا " بـا مشکل مواجه میشوند . در این مقاله اصول عملکرد , طراحی و ساخت دستگاهی جهت این اندازه گیری را که با اسـتفاد ه از امواج رادیوئی و سنسورهای غیر تماسـی انجـام شـده اسـت تشریح میشود . این دستگاه تغییرات فاصله را که در اثر میـزان دمای ناهماهنگ بین پوسته و روتور توربین بوجود مـی آیـد، به ولتاژ خطی بین صفر تا ۱۰ ولت بـا رگولاسـیون ۵ درصـد ومیزان درستی ۹۵ درصد تبدیل می نماید . در ایـن روش انـدازه گیری , سنسور القائی بر روی محـل مناسـبی از پوسـته ثابـت شده و تغییرات و حرکت محوری روتورنسبت به آن سـنجیده میشود . روش اندازه گیری مبتنی بر تغییرات فرکانس کار مدار که ارتباط مستقیمی با مقـدار انـدوکتانس القـائی سنسـور کـه تــابعی از فاصــله هــوائی موجــود در مقابــل آن بــوده , مــی باشد . رابطه بین فرکانس با فاصله هوائی یک رابطه غیر خطـی است که با لحاظ نمودن یک مدار خطی ساز در خروجـی بـه یک مشخصه خطی تبدیل شده است .