سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی قنادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق
علی بنایی – استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق،

چکیده:

دیپلکسر موجبری، از دو فیلتر میان گذر صفحه E و یک اتصال دهنده T صفحه H تشکیل یافته است . برای افزایش افت بازگشتی از دهانه مشترک، یک میله استوانه ای در اتصال دهنده T قرار گرفته و سپس پارامترهای پراکندگی اتصال دهنده با استفاده از روش انتگرال کانت ور بدست آمده است. پارامترهای پراکندگی دیپلکسر از ترکیب پارامترهای پراکندگی فیلترها و اتصال دهنده، محاسبه می شود و در نهایت با بهینه سازی مکان و قطر میله استوانه ای و فاصله بین فیلتر ها و اتصال دهنده، پاسخ مورد انتظار حاصل شده است. یک نمونه دیپلکسر با استفا ده از دو فیلتر صفحه E در فرکانسهای مرکزی ۲۷٫۵۵GHz و۲۸٫۲۵GHzو با پهنای باند ۲۱۰MHz ، طراحی و ساختهشده است . در عمل افت عبوری ۱٫۵dB و حدا قل افت
بازگشتی ۱۷dB بدست آمده است. نتایج اندازه گیری تطابق خوبی را با نتایج شبیه سازی نشان می دهد