سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا پژ – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – پردیس اصفهان- پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و
بابک کاظمی –
رضا محسنی پور –

چکیده:

تایراترون یکوسیله کلیدزنی است که توانایی تحمل ولتاژ های خیلی بالا (دهها کیلوولت) و عبوردهی جریان های بالا (چندصد آمپر) را دارد . برای دستیابی به قابلیت کلیدزنی جریان بالا و ولتاژ بالا نیاز به یکراه انداز مناسب است.در این مقا له یک راه انداز با پهنای پالسهفت میکروثانیه و سطح مثبتkv1 و سطح منفیv300 جهت عملکرد بهینه تایراترون معرفی می گردد