سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور رفیعی – دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آ
حیدرعلی شایانفر – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اندازه گیری دقیق و صحیح تخلیه الکتریکی جزئی اولـین گام در استفاده از این پدیده مهم در ارزیابی وضـعیت عـایق در تجهیزات الکتریکی فشـارقوی مـی باشـد . بـا توجـه بـه پیشرفت همزمان سخت افزار و نرم افزار کـامپیوتر، اسـتفاده از این تکنولوژی در اندازه گیـری تخلیـه الکتریکـی جزئـی مزایای بسیاری بهمراه خواهد داشت . در این مقاله گزارش ساخت یک تجهیز مـدرن مبتنـی بـر کامپیوتر برای انـدازه گیـری تخلیـه الکتریکـی جزئـی ارائـه گردیده است . سخت افزاری کـه قسـمت اصـلی آن را یـک مبدل آنالوک به دیجیتال خیلی سریع تشکیل می دهد و نـرم افزاری که با استفاده ا ز امکانات VC++ محیط کارآمدی را برای انجام آزمایش، پردازش دیجیتال اطلاعـات ، اسـتخراج ویژگیها و تحلیل نتـایج بوجـود آورده اسـت، در کنـار هـم سیستمی را تشـکیل داده انـد کـه بـرای بسـیاری از مقاصـد آموزشی و تحقیقاتی در رابطه با اندازه – گیری تخلیه جزئـی انواع تجهیزات فشار قوی مناسب مینماید .