سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی فروتن مقدم – کارشناس ارشد، گروه ساخت و تولید دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جمال زمانی – استادیار گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا درویش – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مازندران
علی عابدیان – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله که با پشتیبانی شرکت گاز و همراهی سه دانشگاه بصورت همزمان انجام پذیرفته است، طراحـی و سـاخت قالب تزریق مدل مومی یک نمونه پره متحرک توربین گا زی بـا اسـتفاده از تکنولوژیهـای نمونـه سـازی سـریع (RP) و ابزار سازی سریع (RT) با هدف کاهش چشمگیر زمان و هزینه انجام عملیات تولید مدل مومی مورد اسـتفاده در فرآینـد ریخته گری دقیق، صورت پذیرفته است . در این راه تکنیک نمونه سازی سریع اسـتریولیتوگرافی (Stereolithograthy)و دو تکنیک ابزارسازی سریع به نامهای روش ابزار سازی اپوکسی (Epoxy Molding) و روش ابزار سـازی RTV مـورد استفاده قرار گرفته اند . در نهایت نتایج حاصل از کاربرد این دو روش با نتایج کاربرد روش ساخت قالب فلزی برای تولید مدل مومی، بر اساس پارامتر های زمان، هزینه و دیگر ویژگیهای بدست آمده، مقایسه شده اند .