سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید رضایی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری ز

چکیده:

از آنجــائی مــدیریت انــرژی در زیردریــایی هــا از اهمیــت بــالائی برخــوردار اســت، لازم اســت کــه سیســتم هــای مــورد اســتفاده حتــی الامکــان از مــی نــیمم ابعــاد و تــوان مصــرفی و مــاکزیمم رانــدمان برخــوردار باشــند . لــذا سیســتم روشنایی هـم نبایـد از ایـن قاعـده مسـتثنی باشـد کـه LED هـا ( دیودهـای نورافشـان ) بـا توجـه بـه فنـاوری هـای پیشـرفته اخیــر عــلاوه بــر ایــن مزایــا از عمــر طــولانی ( حــداقل شــدن تعمیــر و نگهــداری ) و قیمــت پــائین و تحمــل فشــار بــالا ( بــرای روشــنائی هــای اضــطراری و امنیتــی بیــرون زیردریــایی و روشــنائی داخــل اتــاق هــای فشــار ) نیــز برخــوردار باشــند . در اتــاق هــای فشــار نیــز اســتفاده از آنهــا عــلاوه بــر مزایــای ذکــر شــده، از ســوراخ کــاری روی بدنــه ( بــرای نصــب پلکسی لامپ سرد ) که یک امتیاز منفی به شمار می آید جلوگیری می کند . مقالـــه حاضـــر ضـــمن معرفـــی LED و تاریخچـــة آن، مزایـــا و کاربردهـــا و مـــوارد اســـتفاده هـــای آن در شـــناورهای سطحی و زیرسطحی و اتـاق هـای فشـار را بیـان نمـوده و در انتهـا نمونـه هـای عملـی سـاخته شـده بـه همـراه نتـایج تسـت آنها ( مخصوصاً در فشارهای بالا ) ارائه می گردد .