سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید محمدی بیدهندی – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایر
سیدحسین حسینیان – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایر
بهروط وحیدی – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایر

چکیده:

از آنجا که تعداد زیادی از مصرف کنندگان انـرژی الکتریکـی در مناطق دوردست روستایی و کوهسـتانی واقـع شـده انـد و اغلب فاصله زیادی با شبکه سراسری دارند لذا تـامین انـرژی الکتریکی برای آنها مستلزم نصـب خطـوط طـولانی انتقـال و توزیع خواهد بود که عـلاوه بـر تلفـات ایـن خطـوط، هزینـه سرمایه گذاری اولیه زیادی را بر دوش بخش دولتی قـرار مـی دهد .
ژنراتور القایی می تواند در مناطق دورافتاده نصـب شـده و بـا حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری و قابلیت اطمینان بالا نیاز این مناطق را به انرژی الکتریکی تامین ک ند . با توجه به اینکه اکثـر بارهای الکتریکی در مناطق دوردست تکفاز هسـتند و توزیـع یکسان این بارها بر روی هـر سـه فـاز ژنراتـور امکـان پـذیر نیست، هنگام اتصال به ژن راتور باعث نامتعادلی ژنراتور القایی می شوندکه باعث عملکرد ضعیف ژنراتور مانند اضافه جریان، اضافه ولتاژ، بازده کم، افزایش دمـای زیـاد، نوسـان و لـرزش ماشین می شود . معایب ذکر شده با استفاده از اتصال steinmetz بـه مقـدار قابل توجهی کاهش می یابد . در این تحقیق هدف آن بـود کـه کــارایی اتصــال steinmetz را در راســتای بهبــود عملکــرد نامطلوب ژنراتور القایی تحریـک مسـتقل (SEIG) کـه در اثـر اتصال بار نامتعادل به آن سبب شده است؛ نشان داده شود . این مهم با مطالعات تئوری به همراه شـبیه سـازی کـامپیوتری آغاز شده و سپس بـا فـراهم کـردن شـرایط مدلسـازی شـده بوسیله تجهیزات آزمایشگاهی؛ تمامی حالات بصو رت عملـی تحت آزمایش قرار گرفته و با نتـایج حاصـل از شـبیه سـازی کامپیوتری مقایسه گردیدنـد . نتـایج مقایسـه بیـانگر کـارایی و دقت عالی روش فـوق در جهـت بهبـود عملکـرد نـامطلوب ژنراتور القایی میباشند .