سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد اسدیان قهفرخی – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی ( دریا ) دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی م
علی حاجیلوی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدسعید سیف – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

امواج دریا یکی از پدیده های پیچیده اقیانوس ها هستند و معادلات حاکم بر این امواج بخصوص در حالت هایی که عبارت های غیرخطی نیز در نظر گرفته می شوند، بسیار پیچیده می باشند . از این رو نقش موجسازها در شبیه سازی امواج در آزمایشگاه های دریایی بسیار مهم جلوه می کند . در بیشتر آزمایش های مربوط به سازه ها ی شناور و یا سازه هایی که به بستر دری ا متصل هستند و یا مطالعات مربوط به سواحل از حوضچه کشش که در ابتدای آن یک موجساز قرار گرفته است، استفاده می گردد .
حرکت امواج، شرایط ایجاد آن ها و قدرت مورد نیاز برای تولید امو اج از روی تئوری خطی موج به خوب ی تعیین می گردد . ازآنجائیکه تحلیل امواج منظم، ساده ت ر و امکان پذیرتر است معمولاً امواج از نوع منظم در نظر گرفته شده و سپس امواج نامنظم از ترکیب این گونه امواج بدست می آیند . در این مقاله به بررس ی و تشریح عملکرد موجساز لولایی و همچن ین نحوه ا یجاد امواج منظم در آب ها ی عم ی ق پرداخته می شود .