سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهروز عارضی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

یکی از راههـای کـاهش زمـان خاموشـی در خطـوط توزیـع تشخیص سریع و آسان محل وقوع خطا است . طبیعـی اسـت که تشخیص سریع محل وقوع خطا به برطرف شـدن سـریعتر آن کمک می کند . در این مقاله یکی از ابزارهای تشخیص محل وقوع خطا در خطوط توزیع مـورد بررسـی قرار گرفتـه ویـک نمونه ازآن ساخته می شود . نشانگرهای خطا ۱ در حقیقـت وسـایلی هسـتند کـه در نقـاط مختلف خطوط توزیع نصب شـده و هنگـام وقـوع خطـا بـه روشــهای گونــاگون ( از طریــق دیودهــای نورافشــان LEDویاارسال پیام به مرکزدیسپاچینگ ) محل آن را اطلاع می دهند .
در این مقاله ابتدا یک شـبکه توزیـع نمونـه توسـط نـرم افـزارMatlab شبیه سازی شده و بـه کمـک آن روشـهای تشـخیص انواع مختلف خطا توسط نشـانگرهای خطـا مـ ورد بررسـی و
تحلیــل قــرار داده مــی شــوند . روشــهای تشــخیص خطــا در نشانگرهای خطا شامل اضافه جریان I> و اضافه شیب جریان <(dI/dt) و تنظـیم ۲ می باشد . بررسی سـطوح آسـتانه عملکـرد
مناسب آنها از عملکرد اشتباه ایـن تجهیـزات ممانعـت بعمـل می آورد . سپس مراحل طراحی و ساخت یـک نمونـه نشـ انگر خطای هوایی که براساس روشهای تشخیص فوق الذکر عمـل می کند بازگومی گردد