سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شفیع زاده – دانشجوی کارشناسی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
امین اله معصومی – استاد یار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در استفاده از ماشین پشته ساز بشقابی که در کرت بندی کشت های آبی بکار می رود، جویچ ه هایی در طرفین پشته ایجاد شده بوجود می آید که این جویچه ها باعث بروز مشکلاتی در آبیاری یکنواخت مزرعه می شود، همچنین بذور کاشته شده در عرض پشت ه ها همراه با خاک جمع آوری شده و مدفون می گردند و به این ترتیب از تراکم بوته ها در محدوده پشته کاسته می شود. از روشهای متداول جهت حل مشکلات مذکور پر کردن موضعی جویچه ها توسط کارگر می باشد که به نوبه خود باعث جابجایی خاک سطحی همراه با بذور شده و در نتیجه عدم یکنواختی کشت را سبب می شود. در مزارع بزرگ پس از کشت با استفاده از ماله درعمق کم و درکنار پشته ها به پر کردن جویچه ها اقدام می کنند. در مواردی نیز کشاورزان مبادرت به ایجاد پشته قبل از کشت می نمایند که البته تمامیروشهای فوق با صرف زمان و هزینه زیادی صورت گرفته و در نهایت باعث کاهش عملکرد محصول نیز می شو د. در تحقیق حاضر اقدام به طراحی و ساخت ضمائمی برای پشت ه سازهای موجود جهت پر کردن جویچ ه های ناخواسته ایجاد شده و نیز بذر پاشی در عرض پشته ساز همزمان با عملیات ایجاد پشته گردید، ازصفحه های قابل تنظیم که به شاسی دستگاه وصل شده است برای شکل دادن مجدد پشته ها استفاده گردید. با عبور این ضمائم که در عقب پشته ساز حرکت می کند مقداری خاک از بالا و پهلوی پشته ها تراشیده شده و جویچه ها را پر کرد. همچنین از یک مخزن کوچک که در انتها دارای دریچه قابل تنظیم جهت بذر پاشی است استفاده شده و بذر در حین کار دستگاه تحت نیروی ثقلی از دریچه خارج شده و با خاک جابجا شده مخلوط گردید. از نرم افزارCATIA برای مدل کردن وتحلیل تنش اجزاء طراحی شده استفاده گردید.