سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی شریفی تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه زابل
محمود سلوکی – عضو هیات علمی دانشگاه زابل
مسعود توحیدفر – عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
مجید صادقی زاده – عضو هیات علمی گروه ژنتیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فاکتور محرکه کلنی گرانولوسیت انسانی ( HG-CSF=Human Granulocyte-Colony Stimulating Factor) یکی از فاکتورهای رشد خونساز است که تکثیر و تمایز سلولهای پیش ساز گرانولوسیت نوترو فیلی و تشکیل کلنی نوتروفیلی سلولهای مغز استخوان را تحریک می کند . ژن Hg-csf در منوسیتها و ماکروفاژهای انسانی نظیر کارسینومای حفره دهانی CHU-2 و کارسینومای مثانه ۵۳۶۷ بیان م ی شود. به منظور تهیه پلاسمید بیانی حاوی ژن Hg-csf ابتدا قطعه ۵۳۸bp که در ناقل همسانه سازی pBluescriptIISK(+) کلون گردیده بود با دو آنزیم HindIII و BamHI هضم و سپس در مکان HindIII و BamHI اپران LacZ ناقل همسانه ساز pGEM7Zf(-) همسانه سازی شد . و ژن Hg-csf الحاق شده متعاقبا با دوآنزیم XbaI و SacI هضم ودر مکان هومولوگ در وکتور باینری pBI121 متصل شد. و تظاهر ژن تحت کنترل مستقیم پیشبر CaMV35S ویروس موزائیک کلم قرار گرفت. این حامل پلاسمیدی نوترکیب را می توان در انتقال ژن به گیاهان با استفاده از اگروباکتریوم و نیز سایر روش های انتقال ژن نظیر تفنگ ژنی نیز مورد استفاده قرار داد.