سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک علی نژاد – گروه مواد دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
فرهاد علی نژاد – گروه تعمیر و نگهداری هواپیما دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
شبنم باطبی – گروه فیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
قاسم کاوه ای – پژوشکده نیمه هادی ها پژوهشگاه مواد و انرژی ایران

چکیده:

یکی از آخرین پیشرفت ها در صنعت تولیـد بـرق اسـتفاده از پدیده ترموالکتریک جهت تولید انرژی الکتریکی است . برای اولین بـار در کشـور ژنراتـور ترموا لکتریـک از قطعـات ترموالمنت تولید شده به روش متالورژی پودر ساخته شد . ۴۰ زوج ترموالکتریک بر روی دو صـفحه سـرامیکی بـا هـدایت حرارتی زیاد مونتاژ گردید . قطعات از دو نوع نیمرسانای n و p بـــــه ترتیـــــب از آلیاژهـــــای Bi2 Te3−Bi2 Se3و Bi2 Te3−Sb2 Te3 تشکیل شد ه است . در مجموع کمتر از ۵۰ گرم ماده مولد در این ژنراتور کوچک مورد اسـتفاده قـرار گرفته است . نتـایج آزمایشـات حـاکی از آن اسـت چنانچـه اختلافی در حدود ۹۰ درجه سانتیگراد مـابین صـفحه گـرم و سرد دستگاه برقرار شود , خروجی آن در حدود V و ۲۸۰ mA1/1 خواهد بود . کارایی این مبدل کوچک چشم انداز روشـنی را به سوی استفاده گسترده از آن جهـت تولیـد پـاک و ایمـن انرژی الکتریکی در صنعت برق کشور می گشاید .