سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی آزادفر – عضو هیئت علمی، گروه چند رسانه ای، پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیق
محمدشهرام معین – عضو هیئت علمی، گروه چند رسانه ای، پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیق

چکیده:

امروزه اهمیت کد های میله ای ۱ بر کسی پوشیده نیست. این کدها بر روی انواع کالاها قرارداده شده و اطلاعات ومشخصات منسوب به آنها در بانک ها ی اطلاعاتی ذخیره م یشود. هرگاه دستگاه پو یشگر ۲ یک کد را از روی یک ک الا شناسایی کند، سیستم مدیریت انبار مشخصات کالار ادرداخل بانک اطلاعاتی پیدا کرده و پردازش های ثانویه را برروی آن انجام می دهد . این عملیات شامل مشخص کردن نام ، قیمت ، کارخانه تولید کننده و اطلاعات دیگر کالا می باشد. سیستمهای پویشگر و شناسا یی کدم یله ای به صورت صنعتی وجود دارند و بسیاری از شرکتها و سوپر مارکتهای بزرگ عملی ات خرید، فروش و انبارداری خود را بر این اساس انجام می دهند. با این وجود برخی از کارخانه هابه د لیل دارا بودن خطوط تو لی دی قدیمی به سادگ ی نم ی توانند از مز ایای ای ن فناور ی استفاده کنند. در این کارخانه ها، غال باً در سراسر یک خط تو لید، محلمناسبی بر ای قراردادن س ی ستم شمارشگر پیش بین ی نشده و همچنین جنس کالاها نیزطوری است که بسادگی نم ی توان کدهای م یله ای را بررو ی آنها قرارداد . درای ن کارخانه ها معمولاً شمارش توسط انسان انجام شده که خود باعث ایجادخطا و افز ایش هز ینه م ی شود . در این مقاله به ت شریح
مراحل طراحی و ساخت یک سیستم اتوماس یون جهت رفعمشکل شناسائی کدهای میله ای با استفاده از روشهای پردازش تصویر در این موارد می پردازیم. نتایج کار مؤید کارآئی سیستم پیشنهادی می باشد