سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حجارتبار – دانشکده حفاظت وبهداشت کار
سعید بشیری – دانشکده حفاظت و بهداشت کار

چکیده:

از آنجاکه ایران در منطقه حادثه خیز از نظر بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل قرار گرفته است، بنابراین از مهمترین اقدامات اولیه برای امداد رسانی در شرایط اضطراری تهیه آب آشامیدنی سالم برای افراد حادثه دیده است . تهیه آب آشامیدنی سالم در شرایط اضطراری بویژه در روستا ها و مناطق دور افتاده از اهمیت بیشتری برخوردار است که با استفاده از دستگاه تصفیه آب آشامیدنی و اندکی آموزش، افراد می توانند نسبت به تهیه آب آشامیدنی سالم تا برقراری شرایط عادی اقدام کنند . بر اساس طرح پیشنهادی یونیسف به سازمان جهانی بهداشت (WHO) و به منظور بررسی و بومی سازی دستگاه تهیه آب آشامیدنی سالم در مواقع اضطرار ی، یک مدل ساده و در عین حال کم هزینه و قابل اجرا با وسایل ابتدایی برای استفاده در شرایط اضطراری، طراحی و ساخته شد و مورد ارزیابی مقدماتی در حوزه شهرستان مراغه قرار گرفت. نمونه های آب خام سد علویان و آب خام چاه روستای علویان شهرستان مراغه جمع آوری و در شرایط یکسان و حداکثر دو ساعت پس از نمونه برداری، با استفاده از دستگاه ساخته شده، تصفیه شد. نمونه های آب خام قبل از تصفیه و نمونه های آب تصفیه شده با استفاده از دستگاه ساخته شده، از نظر آزمونهای MPN کل باقی مانده خشک در۱۸۰ درجه سانتی گراد، کدورت، رنگ، بو و pH مورد آزمایش قرار گرفت. هر نمونه سه بار آزمایش شد. مراحل بالا برای نمونه های شاهد بدست آمده از آب لوله کشی شهرستان مراغه در شرایط یکسان انجام و نتایج ثبت شد. مقایسه نتایج بدست آمده، نشان داد که درمیزان پارامتر های MPN کل باقیمانده خشک در ۱۸۰ درجه سانتی گراد، کدورت، رنگ و بو، نمونه های آب خام سد علویان بعداز تصفیه با استفاده از دستگاه ساخته شده، به طور متوسط به ترتیب ۸۲/۵% , ۵۱/۱۸% , ۷۵/۶% , ۳۰/۴% , ۴۲/۸% کاهش نسبت به آب خام قبل از استفاده از دستگاه بکار گرفته شده، پدید آمد. همچنین در پارامتر های MPN کل باقیمانده خشک در ۱۸۰ درجه سانتی گراد، کدورت، رنگ و بو، نمونه های آب خام چاه روستای علویان بعد از تصفیه با استفاده از دستگاه ساخته شده، به طور متوسط به ترتیب ۶۹/۷% و ۴۲/۱% و ۵۷/۵% و ۲۷/۷% و ۵۰% کاهش نسبت به آب خام قبل از استفاده از دستگاه بکار گرفته شده، پدید آمد . نتایج بدست آمده نشان داد که در pH نمونه های آب خام سد علویان قبل و بعد از تصفیه با استفاده از دستگاه ساخته شده تغییر اندکی ۱/۱% مشاهده شد درحالیکه در pH نمونه های آب خام چاه روستای علویان قبل و بعد از تصفیه با استفاده از دستگاه ساخته شده، تغییر محسوسی مشاهده نشد. اگرچه نتایج بدست آمده در این تحقی ق نشان دهنده کارایی بالای مدل ساخته شده در ارزیابی مقدماتی آن می باشد، اما انجام مطالعات تکمیلی بویژه ارزیابی سایر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب توسط دستگاه مزبور ضروری می باشد.