سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر فتورائی – نویسنده عهده دار مکاتبات، استادیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صن
میرحسین موسوی – کارشناس ارشد بیومکانیک
علی پاشایی – کارشناس ارشد بیومکانیک و دانشجوی مقطع دکترای مهندسی پزشکی – دانشگاه ص

چکیده:

مطالعه حاضر نتیجه احساس نیازی است که جهت فراهم ساختن شرایط آزمایشگاهی برای شبیه سازی جریان هاینوسانی، بخصوص جریان ضربانی خون در عروق و اندام های مختلف بدن صورت گرفته است. جریان نوسانی شبیه سازیشده می تواند در مطالعه همودینامیک رگها و کالیب ره کردن دستگاههای اندازه گیری جریان خون مورد استفاده قرار گیرد.در این پژوهش با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه، مکانیزمهای مختلف برای تامین شرایط جریان مطلوب موردمطالعه قرار گرفته است . با بررسی نقاط قوت و ضعف این مکانیزمها ، مشکلات عملکرد این سیستمها مطالعه شده و طرحمناسبی برای آن انتخاب و طراحی گردید.در طراحی قطعات این دستگاه سعی شده است که معیارها و استانداردهای موجود برای فراهم شدن دقت مناسب برایمکانیزم رعایت شود . دستگاه ساخته شده در این پروژه توانائی تولید دبی ۴۰۰ میلی لیتر بر ثانیه را داشته و از لحاظ مقدارجریان خروجی و نوع محرک بکار گرفته شده در تولید حرکت منحصر بفرد می باشد.