سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا حسن زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مجید بناءشاهوردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

عناصر غ یر خط ی، مانند مبدل های توان در سیستم های AC جریانهای هارمونیکی به شبکه تزریق می کنند. و باعث افز ایش توان راکت یو در خواست ی بار می گردند. و همچنین در سالهای اخی ر تعداد باره ای حساس که بر ای عملکرد صح یح خود نیاز به ولتاژه ای تغذ یه س ینوسی ایده آل دارند ، افزایش یافته است. بر ای اینکه بتو انیم کیفی ت توان را به صورت استاندارد داشته باش یم نیاز به مدارات و س یستم های جبران کننده است. امروزه انواع مختلفی از ای ن جبران سازها نسبت به کارکردشان پیشنهاد شده است. هدف از این مقاله معرفیUPQC است که شامل دو مبدل سه فاز منبع جریان م ی باشد که از طریق یک لینکDC به هم متصل شده اند.در مبدلهای منبع جریان حلقۀ کنترل ولتاژفاز نسبت به مبدله ای منبع ولتاژ دار ای باسخ سر یع تری م ی باشند . همچنین قابلیت حفاظتی در مقابل اتصال کوتاه داخلی را نیز دارند و نیازی به استفاده از فیلترهای پسیو ،مابینUPQCو بار نیست بنابرین هزینۀ سیستم بطور قابلتوجهی کاهش می یابد.