سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین ثقفی فر – گروه تحقیقات اپتیک و لیزر، دانشکده ی علوم کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی توکلی – گروه تحقیقات اپتیک و لیزر، دانشکده ی علوم کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی طاهری – گروه تحقیقات اپتیک و لیزر، دانشکده ی علوم کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

طراحی مناسب مشدد صوتی عامل بسیار مهمی در حساسیت آشکارسازی گاز به روش بینابنمایی نوری صوتی لیزری (LPAS) است. در این مقاله، مدلی برای شبیه سازی مشدد صوتی یک بعدی بر اساس مدار LC ارائه شده است. این مشدد صوتی یک بعدی به منظور استفاده در آشکارسازی گاز CO به روش بینابنمایی نوری صوتی طراحی شده است. تاثیر پارامترهای ساختاری، ضریب کیفیت و بسامد تشدید در عملکرد دستگاه بصورت نظری تجزیه و تحلیل شده است. اثر دمای محیط بر کارآیی مشدد نیز شبیه سازی شده است.