سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین رسولی – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هستهای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران
علیرضا فاتحی – گروه پژوهشی اتوماسیون و کنترل پیشرفته فرآیندها، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
چاپار رسولی – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هستهای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران
امیر موسوی نیا – گروه پژوهشی اتوماسیون و کنترل پیشرفته فرآیندها، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از مدل شبیهساز سیستم حلقه بسته کنترل مکان عمودی پلاسما در توکامک دماوند، کنترلکننده غیرخطی عصبی با ساختارMLPطراحی و ارزیابی شده است. ورودیهای مدل شبیهساز و کنترلگر عصبی براساس دادههای تجربیتوکامک دماوند میباشد و نتایج این کنترلگر در مقایسه با دادههای عملی کنترل جابجایی عمودی با کنترلکننده خطی PDنشان میدهد که این کنترلگر کیفیت کنترل بهتر و پایدارتری نسبت به کنترلکننده خطیPD دارد. کنترلکننده عصبی شبیهسازی شده، به دلیل حجم پایین و اجرای موازی آن به سادگی و با هزینه کمی قابل اجرا و مقایسه عملی خواهد بود. با بررسی حداکثر فرکانسکاری راهانداز جریان کنترلی مشخص شد که با افزایش سرعت سویئچ این جریان، میتوان سرعت و دقت کنترلی بهتری در عمل داشت