سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید محمودی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر
رضا منصفی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر

چکیده:

پیشرفتهای اخیر در شبکه های حسگر بی سیم و کاربردهای گسترد ه آن در امور کشاورزی، نظامی و تجاری، سبب توجهبیشتر به این قسم از شبکه های ad hoc شده است. به منظور معنی دار بودن داده هایگره ها و کمک به الگوریتمهای مسیر یابی، مکان یابی بحثی اساسی و مهم در عملکرد و مدیریت شبکه حسگر می باشد. به علت زیاد بودن تعدادگره ها و محدودیت انرژی در آنها، الگوریتمهای مکان یابی باید در شرایط متعددی صدق کنند. ما یک الگوریتم مکان یابی به نام RTC ارائه نموده ایم که آن شرایط را داراست. RTC با استفاده از این امکان که هر گره بتواند فاصله خود را تا همسابه هایش بدست آورد، تمام گره های شبکه را قادر می سازد مختصات جهانی خود را محاسبه کنند درحالیکه درصد کمی از گره های شبکه مختصات جهانی خود را به وسیله GPS یا از طریق دیگری می دانند. طراحی یک الگوی تصمیم گیری فازی برای تعیین یک مختصات صحیح از بین دو جواب و استفاده از روشهای تصحیح، موجب افزایش دقت مکان یابی شده است برای ارزیابی یک شبیه سازی به نام SenPosSim طراحی شده است و نتایج آزمیاشهای مختلف نشان می دهد که دقت مکان یابی و تعداد گره هایی که موفق به مکان یابی شده اند در الگوریتم ما نسبت به الگوریتمهای مشابه افزایش یافته است.