سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جاوید خراسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت
علی اکبر قره ویسی – عضو هیات علمی بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان، محقق پژوهشکد
سیدابراهیم حسینی – عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه تربیت معلم سبزوار
مسعود رشیدی نژاد – عضو هیات علمی بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان، محقق پژوهشکد

چکیده:

رایانــههــا از جملــه وســایلی هســتند کــه در بســی اری از کاربردهای خانگی، تجاری و صنعتی به طـور گسـترده یافـت میشوند . این دستگاهها که از منـابع تغذیـه سـوئیچینگ بهـره میبرند مصرف کننده هایی غیر خطی هسـتند کـه جریـانی بـا هارمونیکهای بالا را به شبکه برق تحمیـل مـی کننـد . بـه ایـن ترتیب این جریان مغشوش و هارمونیکی به میز ان زیـادی بـر مؤلفههای کیفیت توان از جمله اعوجاج هارمونیکی کل جریان و ولتاژ تاثیر منفی می گذارد . در این مقاله بـا در نظـر گـرفتن یک مدل جریانی برای رایانه شخصی، فیلتر فعالی بـرای یـکرکز رایانهای طراحی شده است . مدلسازی این مرکز و فیلتـر فعال اینورتری مورد نظر در نـرم افـزار MATLAB و حـل معادلات آن به روش اویلر انجام گرفته اسـت . در ایـن راسـتا برای محاسبه مؤلفه اصلی جریـان روش تبـدیل فوریـه بهبـود یافته با پنجره لغزان بکار برده شده است . در بخش دوم مقالـه یک کنترل کننده تناسبی برای کنترل ولتاژ بـاس DC طراحـی شده است . ضمنا در این مقالـه مدولاسـیون بانـد هیسـترزیس
بصورت نامتقارن در نظر گرفته شده است . نتایج شبیه سـازیها نشان میدهد که عمل حذف هارمونیکهای جریان بار بخـوبی انجام گرفته است