سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرناز مناجاتی – دانشگاه تربیت مدرس
احسان اله کبیر – دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرضا نبوی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گشتاورها در پردازش تصویر و برای بازشناسی الگو، بینایی ماشین و بسیاری از تکنیکهای استخراج ویژگیهای شئ به کار میروند. به دلیل بار محاسباتی الگوریتمهای محاسبه گشتاور، کاربرد آنها در حالت بیدرنگ با مشکل مواجه است. این موضوع با افزایش مرتبه گشتاورها واضحتر میشود. در این مقاله، یک ساختار جدید بر پایه آرایه تپنده و با استفاده از موازی سازی و خاصیت خط لوله برای محاسبه گشتاورهای تا مرتبه ۱۴ تصاویر خاکستری در حالت بیدرنگ ارائه میشود. پیادهسازی ساختار در تکنولوژی ۱۸/ ۰ میکرون CMOSانجام میشود. یک سلول ساختار مزبور قادر است. گشتاور مرتبه(p+q) از یک تصویر ۱۰۲۴ ´۱۰۲۴ را با ۱۲۵ محاسبه کند. با اتصال ۱۱ سلول به یکدیگر fps سرعت و استفاده از عملکرد موازی، ساختار فوق میتواند ۴۹ گشتاور اول یک تصویر ۱۰۲۴´۱۰۲۴ را با سرعت fpsمحاسبه ، کند. بیشینه فرکانس کار ساختارMHz 133 و توان مصرفی ، ساختار متشکل از ۵ سلولmW 14/36 است.