سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحمانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
احسان خان احمدی – پژوهشگر دفتر مطالعات استراتژیک فنی سازمان صدا و سیما)

چکیده:

امروزه شبکههای عصبی به دلیل قابلیتشان در حل مسائل پیچیده و شبیهسازی بسیاری از اعمال مغز انسان، به ابزاری قدرتمند در حل مسائل بشری از جمله پیشبینی، تقریب توابع، شناسایی و تشخیص الگوها و… تبدیل شدهاند. محاسبهگر ریاضی مدلمخچه یکی از این شبکههاست که ساختار و اعمال مخچه انسان را پیادهسازی کرده و سرعت بالای یادگیری، تعمیم پذیری و عملکرد بههنگام از ویژگیهای آن است. در این مقاله، شبکه عصبی مدل مخچه به زبان توصیف سختافزار طراحی شده و رویFPGAپیادهسازی میشود. سپس برای بررسی توانایی این سختافزار هوشمند آموزش پذیر، از آن در کاربرد تقریب یک معادله موج استفاده میشود. نتایج بررسی، وجود خطای قابل قبولی را در این تقریب نشان داده است