سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی کلانتری اسکویی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی- کارشن

چکیده:

امروزه تعامل پذیری ( Interoperability ) اساس و پایه به اشتراک گـذاری داده هـا (Data Sharing ) و یکپارچـه سـازی اطلاعات در دنیای Web GIS محسوب میشود . اما فناوریهایی که بتوانند این تعامل را فراهم نمایند یا در حال سـپری نمـودن مراحـل اولیه خود هستند ویا انتظارات مورد نظ ر را نتوانسته اند تامین نم ایند . هدف تحقیق حاضر بررسی فناوری GML بـرای فـراهم نمـودن Interoperability در یک سیستم اطلاعاتی آلودگی هوا میباشد . دراین تحقیق بعد از انتخاب شهر تهران بعنوان منطقه مورد مطالعه بهآنالیز نیازها پرداخته شده و مدل اطلاعاتی سیستم ، اسکیمای GML و پرونده GML مورد نیاز تهیه شد ند . در ادامه سیـستم اطلاعـاتی بر اساس معماری مشتری – خادم(Client-Server)طراحی و با بکارگیری تکنولوژیهای ASP ‘ VBScript ‘ DOM HTML و استاندارد PSI پیاده سازی و آماده استفاده گردید . این تحقیق نشان داد که تکنولوژی GML تمامی قابلیتهای لازم جهت کدبندی و انتشار مشاهدات سنسور های حساس به آلودگی هوا را داشته و میتواند ضـمن فـراهم کـردن Interoperability دادهای ، اشـتراک گذاری داده ها (Data Sharing) را تسهیل نماید اما در مقایسه بـا سـایر فرمتهـا ، GML پرونـده هـای حجیمـی را بـرای چنـین سیستمهایی ایجاد میکند . علاوه بر اینها بکارگیری تکنولوژی SVG بهمراه GML به عنوان کار آینده برای محققـان علاقمنـد توصـیه میگرددد