سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی آزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژ
ایرج محمدفام – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان – موسسه پژوهش در مدیریت و برنام

چکیده:

امروزه ثابت شده است که بروز عدم مطابقت در سیستم ها ، نتیجه نارسائیهای مختلف در عناصر آن است . در همین راستا در سیستم های ایمنی تاکید اصلی بر روی انسان، تجهیزات، مواد و محیط می باشد . برای کنترل عملکرد مناسب سیستم ایمنی لازم است پس از شناسائی فرایندها و عملکردهای مهم در سازمان نسبت به تعیین شاخص های سنجش عملکرد و کنترل مداوم آنها اقدام شود. در سیستم مورد نظر برای تعیین شاخص های سنجش عملکرد سیستم ایمنی یک مدل حادثه طراحی گردید بر اساس این مدل شاخصهای عملکرد در سه گروه کلی ورودی (افراد و محیط و سیستم کار)، فرایند(انحراف، رویداد و جذب انرژی) و خروجی(خسارات) تعریف شدند. در این سیستم داده های مربوط به هر شاخص بطور دوره ای جمع آوری و پس از تبدیل به شاخص با معیارها واستانداردهای از پیش تعریف شده مقایسه می شود . در صورت وجود هر گونه انحراف، راهبران سیست م قادرند با انتخاب تکنیکهای مناسب و تعریف شده به شناسایی علل انحراف اقدام و اقدامات اصلاحی را بکار گیرند. فرایند یاد شده بر اساس چرخه بهبود مداوم عمل می کند.