سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بابک امینی – پژوهشگاه نیرو
آزاده زمانی فر – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

یکی از مهمترین اهداف شرکتهای توزیع برق، استفاده بهینه از انرژی تولید شده با کاهش انر ژی توزیع نشده می باشد . بـه همین دلیل توزیع مداوم و بی وقفه انرژی برق از اهمیت ویژه ای برای صنعت برق کشور برخوردار است . عوامل متعددی از توزیع بی وقفه انرژی برق جلوگیری می کنند که از آن جملـه می توان به بروز حوادث و بلایای طبیعی، استفاده نـا مناسـب مشترکین، برخورد حیوانات و وسایل نقلیه با شبکه و … اشاره نمود . جلوگیری از وقوع برخی حوادث تقریبا غیر ممکن می باشد به همین دلیل تشخیص محـل وقـوع حادثـه و برطـرف نمودن اشکال مربوطه در کمترین زمان ممکن بهترین راه حـل برای کاهش زمان خاموشی می باشد . تشخیص تجهیز عملکرده در کشور ما عمومـا بـا دو روش استفاده از نصب نشانگرهای خطـا در طـول فیـدرهای فشـار متوسط و در مواردی خاص بـا بکـارگیری Fault Locatorها در سر فیدر انجام می شود . در دهه اخیـر فعالیتهـای قابـل توجهی در دنیا برای تشخیص محل تجهیز عملکرده در شبکه های توزیع با استفاده از روش های نرم افـزاری انجـام گرفتـه اسـت . از مزایای عمده این روش ارزان بودن بکـارگیری سیسـتم در مقایسـه با سیستم های دیگر ، توسعه پذیری و همچنین قابلیـت اسـتفاده در شبکه فشار ضعیف می باشد .
در این مقاله چگونگی طراحی و پیاده سازی یـک سیسـتم نـرم افزاری مدیریت کاهش قطع برق در شبکه های توزیع، بـر اسـاس آخرین مطالعات و دستاوردهای دنیا و به منظور تشخیص سـریع و
ارزان محل تجهیز عملکرده هنگا م وقوع حادثـه و همچنـین امکـان اخذ گزارش های مدیریتی متعدد ارائه شده است . ثبت و پـردازش اطلاعات تماسهای مشترکین هنگام قطع برق، ارتباط بـا نـرم افـزارGISبــا اســتفاده از اســتاندارد XMLجهــت اخــذ اطلاعــات توپولوژی شبکه و آنالیز اطلاعات مذکور بـه کمـک الگوریتمهـای هوشمند به منظور تعیین محل تجهیز عمکـرده در شـبکهوظـایف اصلی این سیستم می باشند .