سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مطهره عباسی – کارشناس حمل و نقل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
مسعود نادرنژاد – رئیس گروه مطالعات و طراحی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
میثم ضیائی – معاون فنی و طراحی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

چکیده:
حملونقل همواره به عنوان یکی از بزرگترین چالشهای زندگی در کلانشهرها مطرح بوده و این مهم یکی ازدغدغه های مستمر مدیریت شهری است. رشد بیرویه خودروهای شخصی، توزیع نامناسب کاربریها، فزونی جمعیت و تقاضای سفر در نقط مختلف موجب شده است تا بسیاری از برنامههای میان مدت و درازمدت با چالشهای جدی روبرو شده و شاخصهای ترافیکی را در حال افول نمایشگر شوند. از طرفی نتیجه و پیامد اقدامات و عملکرد دستاندرکاران حوزه حمل ونقل در کلانشهرها در لابلایاین شاخصها قابل بررسی و ارزیابی نبوده و پاسخ به این سؤال را دشوار می نمایند که آیا بهبود حاصل ازاین اقدامات مطابق برنامهها تحق پذیرفته است یا خیر؟ همه ساله طرحها و برنامههای مختلفی در زمینه حمل ونقل و ترافیک درکلانشهرها اجرا میشود که هدف انها ساماندهی ترافیک و بهبود شاخصهای حمل ونقل در شهر است، بنابراین بررسی اثار این اقدامات و تعیینمیزان افت یا بهبود شاخصهای حمل ونقلی ضرورتی مسلم خواهد بود. در این پژوهش سیستمی که به منظور جمع اوری و پایششاخصهای حمل ونقل و ترافیک طراحی و در شهر مشهد پیادهسازی شده است، معرفی شده و دادههای جمعاوری شده توسط این سیستم طی دو سال ۱۹ و ۱۹ مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است