سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید نادی – دانشجوی دکتری مهندسی نقشه برداری – سیستمهای اطلاعات مکانی، گروه مهند
محمودرضا دلاور – استادیار قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی و مدیر گ

چکیده:

در این مقاله هدف اصلی، ارائه مدلی برای زمانمند سازی داده های برداری قطعه مبنائیست که با یک زمان خطی و پیوسته در حالتغییر می باشد . بر این در این مقاله، طراحی پایگاه داده ها با قابلیت حفظ و ردیابی سابقه تغییرات عوارض مکانی در قالب پنج جدول با سه سطح دسترسی انجام شد . در مورد شیوه ذخیره سازی بکارگرفته شده در این مدل، با توجه به تست انجام شده، شیوه ذخیره سازیObject based با ۳۸/۱۸% کاهش در حجم ذخیره سازی در برابر شیوه Change based با۴/۷۲% افزایش نسبت به روشSnapshot ، به عنوان شیوه مناسب برای ذخیره سازی داده های قطعه مبنای برداری تشخیص داده شد که مورد استفاده قرار گرفت . مدل داده طرحی شده سرانجام در قالب یک Extension برای نرم افزار ArcView بر اساس استفاده از قابلیت Theme در مقابل ODBC پیاده سازی شده است .