سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مرادی – شرکت انرژی پاسارگاد، شرکت متن ایران
رضا متقیان – شرکت انرژی پاسارگاد، شرکت متن ایران

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای تخمین مصارف نهایی انرژی در مقیاس شهری ارایه شده است . منظـور از مصـارف نهـایی انرژی، گرمایش فضا، آب گرم مصرفی و سرمایش فضا است . روش شناسی پی گرفته شده بر اسـاس مـدل معکـوسٍ یـافتن پارامترهای کلیدی با استفاده از داده های در دسترس می باشـد . به علت نیاز به محاسـبه منحنـی هـای بـار روزانـه حـر ارت و برودت، یافتن همبستگی بین دمـا و تقاضـای حرارتـی بـرای تغییرات روزانه دما، جمعیت و طبعا " تعـداد خـانوار، اصـول کاری مقاله را تشکیل می دهد . به دلیل هزینه بر و بغرنج بـودن روش اندازه گیری و نمونه گیری، روشی برای تخمین تقاضای انرژی در مقیاس شهری ابداع شـده اسـت کـه بـا اسـتفاده از تخمین جمعیـت و خـانوار و پـیش فـرض هـای سـاده امکـان محاسبات را تسهیل می کند . به منظـور کـاربرد روش، پایگـاه داده ای شامل اطلاعات جمعیت، خانوار و چشـم انـداز رشـد جمعیت تا سال ۱۳۹۴ آماده گردیده است . خطای روش بسیار اندک بـوده، و قیـاس آن بـا داده هـای واقعـ ی نشـان از بـروز انحرافی در حد ۸-۳ درصد را نشان می دهد . مدل در شهرهای ارومیه ، سنندج، پرند، بندر عباس و آبادان مورد سنجش قرار گرفته، و خروجی های موردنظر استخراج گردیده است که بـه دلیل حجم بالای نتایج، تنها جزئیات خروجی های مربـوط بـه شهر ارومیه به عنوان نمونه ارایه خواهد شد