سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی بابائی – کارشناس ارشد راه و ترابری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنا
کیوان بمانا – کارشناس ارشد راه و ترابری، دفتر مطالعات فناوری و ایمنی وزارت راه و تراب
فرزام صفرزاده ملکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

ناهمواری راه نقش مهمی را در تولید صدای ناشی از لرزش تایر بازی می کند، اگرچه مشخص نیست کهکدام یک از انواع پارامترهای ناهمواری باید برای کاهش این سر و صدا کنترل شوند. در این مقاله به تعریف پارامترهای ضروری و حیاتی جاده که در کنترل لرزش تایر تاثیر دارند و همچنین تهیه اطلاعات در زمینهکاهش صدای تایر و جاده می پردازیم. تخمین تاثیرات تفصیلی پارامترهای ناهمواری جاده بر کنترل لرزش تایر در مدل کردن تماس بین تایر و جاده استفاده میگردد. نتایج مشخص می کند که درجه ناهمواری روسازی به تنهایی پارامتر ضروری و حیاتی نمی باشد، بلکه درجه ناهمواری در هنگام بالانس نبودن، شعاع ناهمواری و فاصله ناهمواری برای کنترل صدای لرزش تایر مهم می باشد.