سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
احمد رشیدیان ذهابی – کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

چکیده:
موج فناوری عمده ترین عامل پیشرفت در جهان کنونی است و دستیابی به توسعه مطلوب، در گروی استفاده از ظرفیت های فناورانه در فرآیند تحولات علمی و اقتصادی جهانی می باشد. بر اساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه، اقتصاد کشور تا سال ۱۴۰۴ مبتنی بر دانش خواهد بود که زیربنای آن، تولیدات و صنعت دانش بنیان است که تحقق این امر در گروی ایجاد و تأسیس شرکت های دانش بنیانی است که از مراکز آموزشی و دانشگاه ها فارغ التحصیل شده باشند. به دلیل گسترش و پیچیدگی های فزاینده محیطی دانشگاه ها و صنایع در کشور و به منظور رشد و توسعه سازمان ها و دانشگاه ها تا حد بسیار زیادی به ایجاد و گسترش پارک های علم و فناوری مختلف و جدیدی نیاز می باشد. از این رو انتخاب و طراحی پارک های علم و فناوری به عنوان اصلی ترین استراتژی توسعه دانشگاه و صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، که در این رابطه استفاده از الگوهای تصمیم گیری در ارزیابی و ا نتخاب پارک های علم و فناوری مختلف را برای کشور ضروری ساخته است. پی بردن به کیفیت ا نتخاب، طراحی و پیاده سازی این پارک ها ضروری می باشد. در این پژوهش به بررسی نظرات دو گروه کارکنان و مدیران در ارتباط با انتخاب و طراحی پارک های علم و فناوری مبتنی بر تکنیک تحلیل سلسله مراتبی یا (AHP) پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش به تعداد ۳ سایت انتخاب شده است و سپس به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته و از روش تحلیل سلسله مراتب، آمار توصیفی و استنتاج در مورد این آماره ها استفاده شده است.