سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا طباطبایی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط
امیرحسین محوی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت تهران
عطاالله رخش خورشید – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت زاهدان
اصغر سلیمانی ساردو – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط

چکیده:

در حال حاضر با توجه به کمبود آب در نقاط مختلف در اکثر طرحهای فاضلاب کشور استفاده مجدد از پساب برای آبیاری از اهداف اصلی طرحها به حساب می آید و توجهات اساسی عمدتاً بر روی تولید پسابی با کیفیت مطلوب معطوف گردیده است اگر چه فیلتراسیون یکی از فرآیندهای اساسی مورد استفاده در تصفیه آب شرب است. صاف کردن پساب خروجی فرایندهای تصفیه فاضلاب کار نسبتاً جدیدی است. روش تحقیق: در یک مطالعه مداخله ای با هدف فیلتراسیون پساب خروجی و انجام تصفیه پیشرفته فاضلاب، پایلوت جدیدی از صافی شنی طراحی و در تصفیه خانه فاضلاب راه اندازی شد. سپس جهت بررسی راندمان پایلوتها آزمایشاتی بر روی ۳۶ نمونه انجام و برای توصیف داده ها از شاخص های میانگین و انحراف معیار و روشهای آماری استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد در مجموع در صافی را ۷۷٫۳۴ BOD5 درصد، No2 را ۱۹/۹۹ درصد، No2 را ۳۴٫۰۴ درصد TSS را ۸۱٫۹۶ درصد TDS را ۱۰٫۷۸ درصد و T.P را ۲۵٫۲۲ درصد اکهش و بین میانگین ها در سه مرحله اندازه گیری (P<0.001) اختلاف معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها و نتایج بدست آمده پارامترهای مورد نظر در پساب خروجی از پایلوتهای طراحی شده با استانداردهای ارائه شده توسط زایمان حفاظت محیط زیت ایران، امریکا و دستورالعمل ها و موازین ایالتی درخصوص استفاده مجدد از پساب در برخی از ایالتهای امریکا در اکثر موارد همخوانی داشته و یا زیر حد استاندارد است و با کاهش TSS, BOD5 در حدود ۱۰mg/lit رو به رو بوده و با مطالعه مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی دانشگاه ایالت مینسوتای امریکا یکسان و در مورد TSS کاهش بیشتر را نشان می دهد. لذا با توجه به یافته های بدست آمده در تصفیه پیشرفته فاضلاب و استفاده مجدد پساب در کشاورزی و آبیاری، استفاده از چنین واحدهایی در تصفیه خانه ها نتایج رضایت بخشی داشته و مؤثر خواهد شد.