سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا ولدخانی – کارشناس مکانیک (بخش تحقیقات شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو)
مسعود علیزاده – کارشناس مکانیک (بخش تحقیقات شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو)

چکیده:

یکی از راهکارهای افزایش راندمان حجمی موتور پیکان ۱۶۰۰LC (چهار سیلندر خطی) مخصوصا در دوره های پائین طراحی پروفیل جدید بادامک می باشد که برای نیل به این خواسته، طراحی پروفیل با در نظر داشتن زمان بندی مناسب از لحاظ سینماتیکی، دینامیکی، تنش، تحلیل و بررسی شده است.
در تحلیل سینماتیک منحنی های تغییر مکان، سرعت و شتاب و تکان مربوط به پروفیل پیکان محاسبه و ترسیم شد. همچنین منحنی های همپوشانی دود و گاز نیز استخراج گردید.
در تحلیل دینامیکی نیروی اینرسی و نیروی فنر و لرزش های حاصل از بسته شدن سوپاپ و همچنین روغنکاری محاسبه و نمودارهای مربوطه ترسیم شدند.
در تحایا تنش، میل بادامک اجزاء محدود توسط نرم افزار در هیجده موقعیت مختلف قرارگیری بررسی شد. بعداز آن تنش های سطحی به روش هرتز محاسبه و نمودار مربوطه ترسیم شد.
در نهایت برای پروفیل های بعدی هم تحلیل های فوق به صورت جداگانه انجام پذیرفت و پس از بررسی زمانبندی سوپاپ ها و محاسبه راندمان حجمی توسط نرم افزار Mark Plus پروفیل بهینه طراحی و ارائه شد.