سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان قصری – کارشناس مهندسی معدن ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رحمان نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استفاده از سازه های بتن مسلح شاید مرسوم ترین روش در طراحی سازه های نگهدارنده تونلهای تحت فشار باشد.در این روش شناخت رفتار پوششهای بتنی و اندر کنش بین توده سنگ و بتن و نیز تاثیر فشارهای داخلی بر روی پوسته بتنی و توده سنگ بسیار حائز اهمیت می باشد.جهت طراحی پوششهای بتنی تحت فشار، فرضیات متعددی برای مدلسازی رفتاری بتن و توده سنگ اطراف تونل وجود دارد. پرفسور اشلایس، روشی را بر مبنای ترک دار بودن بتن وپذیرفتن جریان منفذی در بتن و توده سنگ ارائه نموده است. با توجه به این روش، توده سنگ اطراف تونل تحت ،توسط جریان منفذی تحت بارگذاری قرار می گیرد و در نهایت از توده سنگ بعنوان عاملی جهت تحمل بخشی از فشارهای درونی تونل استفاده می شود. در این مقاله با عنایت به روش پرفسور اشلایس، نرم افزاری به زبان Visual Basicتوسط نویسنده مقاله تهیه شده است که با توجه به خصوصیات تودهسنگ، میزان نفوذپذیری توده سنگ و مقاطع مختلف آرماتورها، قادر است که عرض و فاصله ترکها و نیز میزان نشت آب از طریق پوسته بتنی و نیز تنشها را در آرماتورها در شرایط مختلف محاسبه نماید.