سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی احمدی – استادیار گروه مکانیک سنگ بخش معدن دانشگاه تربیت مدرس
اکبر کاظمی – دانشجوی ارشد گروه مکانیک سنگ بخش معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تون لهای تحت فشار به وفور در رابطه با نیروگا ههای برق آبی ساخته می شوند. در بعضی موارد بخاطر فشار زیادآب، تود هسنگ احاط هکننده بندرت م یتواند چنین فشاری را تحمل کند. بنابراین، نصب پوشش بتنی که با توده سنگ اندرکنش داشته و قسمتی از بار را تحمل و قسمتی را به توده سنگ انتقال دهد ضروری است. نیروگاه برق آبی سیمره درشمال غربی دره شهر-استان ایلام- واقع شده است. این سد بر روی رودخانه سیمره که یکی از انشعابات رودخانه کرخه میباشد احداث م یگردد. از لحاظ زمی نشناسی جزء واحد آسماری-شهبازان و از لحاظ سنگ شناسی جزء سنگ های نسبتًا سخت محسوب م یشود. در این مقاله، با بررسی اندرکنش هیدرومکانیکی تود هسنگ و پوشش بتنی، طراحی پوشش بتنی این تونل آ ببر صورت گرفت هاست. با توجه به روشهای تجربی وعددی پوشش اولیه، ١٠ سانت یمتر شاتکریت تقوی تشده با توری سیمی و همچنین پوشش نهائی، بتن به ضخامت ٦٠ سانت یمتر و آرماتور جهت جلوگیری از خمش ١٥ سانت یمتر و قطر١٦ میلیمتر و جهت جلوگیری از برش ، آرماتور با قطر ٨ میل یمتر و فاصله ١٠ سانت یمتر پیشنهاد م یشود