سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید جلیل زاده – دانشکده فنی دانشگاه زنجان
حسین شایقی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
حیدرعلی شایانفر – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده برق
خلیل ولی پور – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دراین مقاله طراحی چندمنظوره پایدارسازهای سیستم قدرت چندماشینه بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات اریه شده است پارامترهای پایدارسازها بطور همزمان طوری تنظیم میشوند که مدهای الکترومکانیکی ناپایدار و بامیرایی ضعیف را به ناحیه مشخصی ازصفحه مختلط انتقال دهند مساله چندمنظوره به صورت مجموعه ای ازتوابع هدف مبتنی برضریب میرایی و نسبت میرایی مدهای الکترومکانیکی ناپایدار و بامیرایی ضعیف فرمول بندی شده و انگاه تنظیم پارامترهای پایدارسازها با بهینه سازی توابع هدف براسس مقادیر ویژه بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات حل میشود عملکرد پایدارسازهای طراحی شده روی یک سیستم قدرت چندماشینه تحت شرایط کاری مختلف براساس معیارهای عملکردی معرفی شده و تحلیل مقادیر ویژه مورد تست قرار میگیرد نتایج شبیه سازی حاکی ازموثر بودن پایدارسازهای طراحی شده براساس تابع هدف چندمنظوره دارد