سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مجتبی طلیمی – مهندس معمار، دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد سوادکوه و کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان
مسعود جعفری – دکترای معماری ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن

چکیده:
این مقاله به بیان پیشروی در موفقیتهای حاصل از اجرای یکپارچه سازی مدیریت در کاربری اراضی و برنامه ریزی برای آب درباب توسعه فضاهای سبز شهری می پردازد . این متن راهکاری برای تضمین موفقیت در برنامه کاربردی چرخه کامل آب می باشد .برنامه ها و راهکارهاییاختصاصی که برای هر مرحله بطور مجزا در روند کار بیان می شود . برنامه ریزی سازمان یافته ، نقش گویایی را در اجرای نظام یکپارچه مدیریت آب شهری از طریق فرآیندهای مصوب وقانونی برعهده دارد . بهترین نظام یکپارچه مدیریت آب شهری باید بتواند از طریق ارزیابی ، توسعه و تدوین قوانین جدید برای تلفیق طراحی به همراه توسعه پایدار شهری در مناطق جدید شهری بدست آورد . توجه به انتشار آبرسانی باید با سایر برنامه ریزی ها و انتشار توسعه های دیگرشهری همراه باشد . پس گسترش زمینمناطق و برنامه ریزی آبرسانی باید بطور همزمان تعهد شوند تا اینکه بصورت مستقل و موازی هم باشند . یک عامل کلیدی در موفقیت قوانین جدید ، تعیین تاثیرات و الگوی مناسب ، برای نظام یکپارچه سازی از طریق برنامهریزی های سازمان یافته در مراحل گوناگون قانونگذاری تا تصویب آنها می باشد . ابزاری از قبیل طرح جامع شهری ، تدابیر توسعه یافته مدیریت آب شهری بگونه ای که بخشی از ساختار برنامه ریزیباشد ، تا شرایط برای پیشرفت انشعاب سازی و توسعه و نظریات فنی برای فعالیتهای رو زمینی مهیا گردد ؛ همچنان که چرخه نهائی مدیریت آب قابل فهم و مطابق با برنامه های متشابه بوده و یک راهنمای پیشرو برای موضوعات مورد نیاز اشاره شده در اسناد برنامه ریزی ها باشد .