سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه حاجی رحیمی – دانشگاه تربیت مدرس
احسان اله کبیر – دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرضا نبوی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پردازش مورفولوژیکی بیدرنگ از مهمترین تکنیکهای آنالیز و بررسی اشکال موجود در یک تصویر است و از کاربردهای آن میتوان به آشارسازی لبه، حذف نویز، ناحیه- بندی و هموارسازی تصویر اشاره کرد. از آنجا که در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر، نیاز به پردازشهای مورفولوژیک داریم، پژوهشهای زیادی برای پیادهسازی بی- درنگ عملگرهای مورفولوژی صورت گرفته است. در این مقاله یک ساختار جدید برای پیادهسازی بیدرنگ عملگر فراخش مورفولوژی دودویی با استفاده از معماری خط- لولهای تموجی ترکیبی ارائه میشود. این ساختار با استفاده از کد Verilog HDL درتکنولوژی μm CMOS 0/18 پیادهسازیمیگردد. با تغییر تعداد محدودی از گیتهای پایه در این ساختار میتوان از آن برای اجرای عملگر فرسایش و در نتیجه عملگرهای بستن و گشایش نیز استفاده نمود. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که معماری خطلولهای تموجی ترکیبی نسبت به ساختار خطلولهای معمولی که عموماً در پیادهسازی عملگرهای مورفولوژی استفاده میشود، دارای سرعت بالاتر، پیچیدگیسختافزاری کمتر و توان مصرفی پایینتر است. همچنین این معماری نسبت به ساختار خطلولهای تموجی سریعتر است و مشکلات این معماری مانند محدودیتهای تعیین حداقل و حداکثر فرکانس پالس ساعت و متعادل کردن تأخیر مسیرها را ندارد.این تراشه قادر است یک تصویر با ابعاد ۱۰۲۴ ´۱۰۲۴ را بااستفاده از یک عنصرساختاری ۲۱´در مدت ۲۱ ۲۱۴/۶۴μsفراخش دهد و تا فرکانسGHz 5 کار کند. توان مصرفی در فرکانسGH با منبع تغذیه V 4/167 برابر ۴۱۰ و mW 1/80/075 است. این ساختار نسبت به mm سطح تراشه برابر ۲ ۵۵ % بهبود در کاهش سطح / ساختار خطلولهای معمولی، ۱ تراشه، ۷۱ % بهبود در کاهش توان مصرفی و ۲۰ % بهبود در افزایش سرعت دارد.