سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سلمان فتاحی – دانشکده فنی دانشگاه تهران ایران
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس ایران

چکیده:

با رشدروزافزون مصـرف انرژی،بـه کـار گیـری برنامـه هـای مدیریت انرژی در سمت تقاضا اهمیت بیشتری پیـدامی کنـد . یکــی از ایــن برنامــه هــای کارســاز و مــوثر ،کنتــرل مســتقیم بار ) ) DLC است . از آنجا که در اجرای موفقیت آمیزبرنامه های مدیریت انرژی،رضـایت مشـتریان بسـیار مهـم اسـت،انتخاب استراتژی قطـع بـار کـه عـلاوه بـر کـارایی مطلوب،رضـایت مشترکان در آن لحاظ شده باشد،اهمیت بالایی پ یدا مـی کنـد . در این مقاله یک استراتژی کنترل مستقیم بار مبتنـی بـر منطـق فازی برای کنترل موتورهای سـنگ شـکن در کارخانـه هـای سیمان ،با در نظر گرفتن نظرا ت مشترکان ارائه می شود