سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاوه کمالی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدهی مهندسی، گروه مکانیک
علیرضا اکبرزاده توتونچی –

چکیده:

رباتهای موازی در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفتهاند. کنترلرهای ارائه شده برای این نوع رباتها به علت ساختار پیچیده و دینامیک غیر خطی ربات موازی معمولا کنترلرهای پیچیدهای هستند که پایدار نبوده و به علت زمان زیادی کهبرای محاسبات نیاز دارند در عمل قابل پیاده سازی نیستند. در این مقاله سعی شده تا با ترکیبی از کنترل خطی بهینه و مدل فازیکنترلری سریع و در عین حال با دقت مناسب ارائه شود. ابتدا با استفاده از خطی سازی دینامیک پیچیدهی ربات موازی حول چندین نقطهی تعادل مختلف در فضای کاری ربات، برای هرنقطه تعادل یک کنترلر بهینه در فضای حالت طراحی شده است. سپس با استفاده از یک سیستم فازیTakagi-Sugenoمقدار ماتریس کنترلر برای کل فضای کاری ربات تخمین زده میشود. در نهایت این کنترلر برای یکمسیر سینوسی شکل در فضایSimulinkنرمافزارMatlab آزمایش شد که نتایج عملکرد مناسب کنترلر طراحی شده را نشان میدهد.