سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آیدین سخاوتی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
سیدحسین حسینی – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله طراحی کنترل کننده بار-فرکانس (LFC) مقاوم۱ به روش تئوری فیدبک کمی ۲(QFT)و انتخاب ضریب بایاس مناسب، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات ۳ ( PSOبرای کاهش انحراف فرکانس سیستم قدرت در حالت دینامیکی بکار گرفته شده است. انتخاب ضرایب بایاس مناسب توسط الگوریتم PSO و ترکیب آن با کنترل کننده مقاوم طراحی شده توسط QFT باعث بهبود میرایی انحرافات فرکانسی نسبت به کنترل کننده انتگرالی ۴(PI)طراحی شده بوسیله الگوریتم ژنتیک می باشد. جهت مقایسه، شبیه سازی برای یک سیستم قدرت غیر متمرکز دو ناحیهای در دو حالت انجام داده شده است. نتایج شبیه سازی، نشان دهنده بهبود کنترل بار- فرکانس در روش پیشنهاد شده می باشد.