سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین شایقی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
حیدرعلی شایانفر – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری از سیستم قدرت، دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام جمالی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
امین صفری – دانشکده فنی دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای انتخاب بهترین سیگنال کنترلی ورودی کنترلکننده پخش بار یکپارچه UPFCو طراحی پارامترهای کنترل- کننده میرایی آن با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات PSO برای افزایش میرایی نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت ارایه شده است پارامترهای کنترلکننده طوری تنظیم میشوند که مدهای الکترومکانیکی ناپایدار را به ناحیه مشخصی از صفحه مختلط بر اساس تابع هدف چندمنظوره انتقال دهند. مساله چندمنظوره به صورت مجموعهای از توابع هدف مبتنی بر ضریب میرایی و نسبت میرایی مدهای الکترومکانیکی ناپایدار و با میرایی ضعیف فرمولبندی شده وآنگاه تنظیم پارامترهای کنترلکننده با بهینه سازی توابع هدف براساس مقادیر ویژه با استفاده از روشPSO انجام میپذیردبرای تضمین مقاومت کنترلکننده پیشنهادی، فرایند طراحی در ناحیه وسیعی از شرایط عملکرد و تنظیمات سیستم صورت گرفته است. کارایی کنترل -کننده پیشنهادی از طریق تحلیل مقادیر ویژه و شبیهسازی غیرخطی زمانی ارزیابی شده است. تحلیل نتایج نشان میدهد که کنترلکننده طراحی شدهبا تابع هدف چندمنظوره در مقایسه با توابع هدف تکمنظوره در میراکردن نوسانات فرکانس پایین عملکرد بهتری داشته و پایداری دینامیکی سیستم را افزایش میدهد. همچنین تحلیل عملکرد سیستم تحت شرایط کاری مختلف نشاندهنده برتری کنترلکننده با سیگنال ورودیδEبر کنترلکننده باسیگنال ورودیmBاست.