سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد داداشی – دانشکدة مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا جاهدمطلق – دانشکدة مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد فرخی – دانشکدة مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کنترل کننده هایی که براساس معادلات فضای حالت برای سیستم های ابعاد وسیع طراحی می شوند در اعمال به مدل هایواقعی، عملکرد مناسبی ندارند . این کنترل کننده ها که برای یک نقطه کار طراحی می شوند در حضور عوامل ناپایدارسازی ه مچون تغییر پارامترها و محدودیتهای غیرخطی فاقد کارایی دینامیکی مناسبی هستند . بنابراین سیستم حول نقطه کار دچار نوسانمی گردد . این تغییرات حول نقطة کار با افزایش ابعاد سیستم ها، عملکرد سیستم را تحت تأثیر قرار می دهند . همچنین با تغییر پارامترهای سیستم، انتخاب ماتریس های R ، Q و T در معادلات ریکاتی مشکل خواهد بود . در این مقاله طراحی کنترل کنندة مقاوم غیرمتمرکز براساس مقادیر ویژة ساختار یافته ) ) Structural Singular Values ارائه می شود، به طوری که بتواند در برابر اغتشاشات و تغییر پارامترهای سیستم ابعاد – وسیع، عملک رد خوبی داشته باشد . شرط پایداری سیستم کلی را نیز می توان با رسیدن به حاشیة تعامل وحاشیة فاز و بهره کافی در طول طراحی هر کنترل کنندة غیرمتمرکز محلی با استفاده از تئوری فیدبک برآورده کرد . در این مقاله کنترل کنندة طراحی شده به یک سیستم ابعاد – وسیع غیرخطی ب ا دو و چهار زیرسیستم (بار- فرکانس ) اعمال شده است .